2015-10-27 11:54:24

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje natjčaj za radno mjesto:

  1. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE (M/Ž)- puno radno vrijeme, na određeno, 1 izvršitelj (zamjena za bolovanje i rodiljni dopust)
  2. SPREMAČICA (M/Ž) - 20 sati tjedno, na neodređeno, 1 izvršitelj
  3. KUHARICA (M/Ž) - 20 sati tjedno, na neodređeno, 1 izvršitelj

Uvjeti pod točkom 1.: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11, 16/12., 86/12)

Uvjeti pod točkom 2.: završena osnovna škola

Uvjeti pod točkom 3.:

  • završena srednja škola - smjer kuhar,
  • KV kuhar + položen higijenski minimum

Uz prijavu kandidati moraju priložiti :

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • domovnicu
  • potvrdu o nekažnjavanju

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu : Osnovna škola Belec, Belec 50, 49254 Belec

U Belcu, 27. 10. 2015.


Osnovna škola Belec