2019-05-23 12:29:49

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

Belcu, 23.5.2019.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12,126/12, 94/13 ,152/14, 07/17 i 86/18) Osnovna škola  Belec raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje pripravnika stručnog suradnika putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva za radno mjesto:

Stručni suradnik (m/ž):

  • Pedagog ili
  • Psiholog ili
  • Stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (edukator rehabilitator, logoped i socijalni pedagog)

Jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme

 

Uvjeti:  Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 86/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (NN 6/2019). Nezaposlene osobe bez staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih (http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/potpore-zaposljavanje-stjecanje-prvog-radnog-iskustva-pripravnistvo/).

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

životopis, presliku dokaza o stručnoj spremi, elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku domovnice i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Mjesto rada: OŠ Belec.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju o ostvarivanju prava prednosti na koju se poziva.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine br. 121/17) dužni su priložiti dokumentaciju sukladno uputama na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://goo.gl/YgsXRD .

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja, prijave se šalju na adresu:

OŠ Belec (za natječaj), Belec 50,  49254  BELEC

Nepotpune i nepravodobne prijave te prijave putem elektroničke pošte neće se razmatrati.

Slanjem prijave na natječaj kandidati daju izričitu privolu OŠ Belec za korištenje i obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji u svrhu provedbe natječaja.

Rezultati natječaja objaviti će se u zakonskom roku putem mrežne stranice OŠ Belec, http://os-belec.skole.hr

 

Testiranje kandidata:

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije prijave su pravodobne i potpune provesti će se provjera znanja i sposobnosti sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj OŠ Belec.

Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici OŠ Belec.

                                                                                           RAVNATELJICA

                                                                              Nikolina Puklin

 


Osnovna škola Belec